Mga siyentipiko, NASA astronaut na nagkakaroon ng malapit sa real-time na osteoporosis, bone cancer test